Handledning

Jag handleder många olika personalkategorier inom olika yrkesområden. För närvarande har jag handledningsuppdrag inom psykiatri,  psykoterapi, onkologisk vård,  socialtjänst, kurativt arbete, chefsstöd och vård i livets slutskede.

Jag har också handledningserfarenhet av sex- och samlevnad, specialpedagogik, primärvård, familjehemsvård, företagshälsovård, vuxenhabilitering, fysioterapi och missbruksvård.

Tankar kring handledning

Handledning innebär stöd och utveckling i yrkesrollen. Vanligast är handledning i olika slag av människovårdande yrken samt för chefer inom olika områden.

Kanske är handledning det begrepp som ger den tydligaste bilden av olika slags samtalsstöd. Att få och ta emot ledning vid handen är något annat än engelskans ord för handledning, supervision, att se något ovanifrån eller under övervakning. I svenskan betonar vi i språket den kroppsliga förankringens betydelse. Kroppskontakt är ursprunget till all mänsklig närhet och till utvecklande av tankar. Att hålla någon i handen är ofta förknippat med tillit. Närvaron av någon annan hörs i vårt kroppsliga sätt att uttrycka oss.

Handledning förutsätter tillit på ett annat sätt än supervision. Vem, som kan välja, låter sig ledas av någon man inte litar på? Handledning förutsätter att den som handleds blir hållen och buren. Detta skapar förutsättningar för utveckling av nya perspektiv.

Ordet handledning talar till olika nivåer, engelskans supervision talar till den vuxna människan. Ordet supervision garanterar på ett annat sätt avstånd och frihet från inblandning. Den som ser ovanifrån står inte alldeles bredvid och risken för sammanblandning är mindre.

Jag ger olika slag av handledning beroende på överenskommelse. Min erfarenhet är att de flesta som håller på att utveckla sin yrkesidentitet behöver handledning i ordets konkreta betydelse. Med ökad yrkeserfarenhet och starkare yrkesidentitet har man ofta mera behov av överblick och utmaningar. Samtidigt har vi alla då och då behov av bekräftande handledning. Min uppgift som handledare är att balansera handledningen så att råd och stöd får plats när det är till gagn och utmaningar får plats när det utvecklar den egna kompetensen.

Det bedrivs mycket frivilligarbete utan ekonomisk ersättning. Vi vill gärna stödja dessa verksamheter. Handledning inom oavlönat människovårdande arbete kostar inget.