Kognitiv Medicin

Forskning och utvecklingsarbete inom kognitiv medicin

Nedan presenteras några utvecklingsområden som jag forskat i och hjälpmedel/ informationsmaterial som jag författat rörande diagnostik och behandling av demenssjukdomar.
Författarskap Utvecklingsarbete

Metodik för anhöriganamnes och symtomanalys vid demensutredning

Anhörigintervju för identifiering av demens och demensliknande tillstånd

Används frekvent inom primärvården, men även inom akutvården för att på ett systematiskt sätt kartlägga på vilket sätt kognitiv svikt har utvecklats hos patienter utan tidigare känd demenssjukdom.

Anhörigintervju

Neurokognitiv Symtomenkät

Utformad med hjärnregionalt tänkande och i första hand avsedd för specialiserade demensutredningsenheter. Instrumentet är validerat och internationellt publicerat. (CIMP-QUEST, Cognitive Impairment Questionnaire). Symtomenkäten har under många år administrerats med hjälp av papper och pennor/färgpennor, men lanseras under 2015 i webbformat:

www.symtomenkaten.se

Symtomenkätens nationella portal
Symtomenkätens nationella portal

Metodik för klinisk kognitiv undersökning vid demensutredning

Instruktioner och/eller anpassade formulär/protokoll med syfte att öka spridningen av och kunskaperna om dessa instrument hos kollegor och annan demensutredande vårdpersonal:

  • MMT/MMSE
  • Klocktest
  • Femsaksprov
  • Sjuminuterstest (7 minute screen)
  • TMT (Trail Making Test)

Ett nytt instrument för utvidgad klinisk kognitiv screeningundersökning i samband med basal demensutredning:

5×3 Detta minnestest är i första hand avsett att komplettera den vanliga rutimnmässiga testningen med MMT/MMSE och Klocktest. 5×3 ger en fördjupad bild av vilken typ och grad av eventuell minnesstörning som föreligger. Testet har genomgått en grundläggande validering, vilken finns publicerad som en forskningsrapport från Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland (Actio-rapport 1/2012). 5×3 presenterades på Nationella demensdagen 2012 och har introducerats i värmländska primärvården. Fördjupade valideringsstudier pågår.
ACTIO

Patient-, anhörig- och vårdarinformation

Den lilla boken om demens, vilken 2017 utgavs i sin 7: e omarbetade upplaga (Sparre Lifespan förlag. Säljs av Demensförbundet).
Boken om demens

Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom

Anhörigrapport för uppföljning av läkemedelsbehandling vid demens
(medförfattare)
Riktlinjer för läkemedelsbehandling av demens vid Alzheimers sjukdom
(på uppdrag av Läkemedelskommittén i Värmland)
Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid BPSD
(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom; på uppdrag av Läkemedelskommittén i Värmland

Lokalt utvecklingsarbete

Utvecklingsledare och ordförande i Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor
(Landstinget i Värmland i samverkan med Värmlands kommuner). Utvecklingsgrupppen ansvarar för Vård- och Samverkansprogram om Demens (VOSP). Webbplatsen för vårdprogrammet, www.liv.se/demens, omnämns i Socialdepartementets promemoria ”På väg mot en god demensvård” som exempel på god information om demens. Gruppen har på senare tid arbetet med att lokalt implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård samt med att anpassa vård- och samverkansprogrammet till den nationella rådgivningsportalen i sjukvårdsfrågor, www.1177.se.

Nationellt utvecklingsarbete

Medlem i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i samband med utarbetandet av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
Medlem i referensgruppen för Svenskt Demenscentrum (SDC)