Kognitiv Medicin

Forskning och utvecklingsarbete inom kognitiv medicin

Nedan presenteras några utvecklingsområden som jag forskat i och hjälpmedel/ informationsmaterial som jag författat rörande diagnostik och behandling av kognitionsstörande sjukdomar .

Metodik för anhöriganamnes och symtomanalys vid demensutredning

Anhörigintervju för identifiering av demens och demensliknande tillstånd

Används frekvent inom primärvården, men även inom akutvården för att på ett systematiskt sätt kartlägga på vilket sätt kognitiv svikt har utvecklats hos patienter utan tidigare känd demenssjukdom.

Neurokognitiv Symtomenkät

Utformad med hjärnregionalt tänkande och i första hand avsedd för specialiserade minnesmottagningar. Instrumentet är validerat och internationellt publicerat. (CIMP-QUEST, Cognitive Impairment Questionnaire). Symtomenkäten har under många år administrerats med hjälp av papper och pennor/färgpennor och lanserades under 2015 i webbformat:

www.symtomenkaten.se

Symtomenkätens nationella portal
Symtomenkätens nationella portal

Metodik för klinisk kognitiv undersökning vid varaktig kognitiv svikt

Instruktioner och/eller anpassade formulär/protokoll med syfte att öka spridningen av och kunskaperna om dessa instrument hos kollegor och annan utredande vårdpersonal:

  • MMT/MMSE
  • Klocktest
  • Femsaksprov
  • Sjuminuterstest (7 minute screen)
  • TMT (Trail Making Test)
  • Utveckling a ett nytt instrument för utvidgad klinisk kognitiv screeningundersökning i samband med basal utredning av varaktig kognitiv svikt: 5×3 Detta minnestest är i första hand avsett att komplettera den vanliga rutinmässiga testningen med MMT/MMSE och Klocktest. 5×3 ger en fördjupad bild av vilken typ och grad av eventuell minnesstörning som föreligger. Testet har genomgått en grundläggande validering, vilken finns publicerad som en forskningsrapport från Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland (Actio-rapport 1/2012). Fördjupade valideringsstudie har publicerats i Acta Neurologica Scandinavica (2020;141:162-167) och en svensk presentation finns i Svensk Geriatrik (2020;1:26-31).

Patient-, anhörig- och vårdarinformation

Den lilla boken om demens, vilken 2017 utgavs i sin 7: e omarbetade upplaga (Sparre Lifespan förlag. Säljs av Demensförbundet).

Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom

Anhörigrapport för uppföljning av läkemedelsbehandling vid demens
(medförfattare)
Riktlinjer för läkemedelsbehandling av demens vid Alzheimers sjukdom
(på uppdrag av Läkemedelskommittén i Värmland)
Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid BPSD
(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom; på uppdrag av Läkemedelskommittén i Värmland)

Lokalt utvecklingsarbete

Varit utvecklingsledare och ordförande i Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor
(Landstinget i Värmland i samverkan med Värmlands kommuner).

Nationellt utvecklingsarbete

Varit medlem i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i samband med utarbetandet av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
Varit medlem i referensgruppen för Svenskt Demenscentrum (SDC)